Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

VUPSHOP.CZ | VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Formulář pro vrácení zboží: Oznámení o odstoupení od smlouvy

Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci (dále jako „UP“) - veřejné vysoké školy v režimu existence dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a právnické osoby podnikající dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), nezapsaná v obchodním rejstříku, evidovaná u Magistrátu města Olomouce, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese https://www.vupshop.cz (dále jen „internetový obchod“).

 

Identifikační údaje UP

Sídlo: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
IČ: 61989592
DIČ: CZ61989592

Kontaktní adresa „kamenné prodejny“:

Vydavatelství UP – Skriptárna | prodejna odborné literatury
Biskupské náměstí 1, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 631 786
e-mail: prodejna.vup@upol.cz; vydavatelstvi@upol.cz

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) UP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti:

a) s kupní smlouvou nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi UP a jinou fyzickou osobou (dále jako „kupující“),

b) se smlouvou o poskytování digitálního obsahu uzavíranou mezi poskytovatelem, kterým je UP, a uživatelem, a to za účelem poskytnutí oprávnění k e-knize,

prostřednictvím internetového obchodu UP. Internetový obchod je UP provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.vupshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupující i uživatel jsou pro potřeby těchto obchodních podmínek dále označováni jako „zákazník“.

Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí veškeré produkty, které je zákazník oprávněn na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování digitálního obsahu nabýt prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webovém rozhraní uvedeném výše od UP.

Kupní smlouva a smlouva o poskytování digitálního obsahu jsou dále označovány souhrnným označením „smlouva“, přičemž ujednání těchto obchodních podmínek se vztahují na všechny smlouvy, není-li u jednotlivých typů smluv uvedeno jinak.

1.2.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit zboží (uzavřít smlouvu o poskytování digitálního obsahu), je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.  V takovém případě se obraťte na kontaktní e-maily uvedené v záhlaví.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy a zákazník jednoznačně objednáním zboží prostřednictvím webového rozhraní potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může UP měnit či doplňovat. Tímto ustanovení nejsou dotčena práva a povinnosti plynoucí UP a zákazníkovi ze smlouvy uzavřené za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.   Zákazník může provádět objednávání zboží v internetovém obchodě bez registrace/ s registrací, a to přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.   Při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem při objednávání zboží jsou UP považovány za správné.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, není nabídkou k uzavření smlouvy a UP není povinna uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží s každým zájemcem. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li tomu u některého zboží výslovně jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost UP uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady spojené s dodáním zboží mimo ČR mohou být dodatečně účtovány.

3.4.   Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. místu požadovaného dodání zboží, způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.4.3. identifikační údaje zákazníka v rozsahu dle čl. 11.2. těchto obchodních podmínek, a

3.4.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.   Před zasláním objednávky UP je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník kliknutím na tlačítko „Závazně objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou UP považovány za správné. UP neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Zákazník je oprávněn do 24 hodin od doručení potvrzení o objednávce objednávku stornovat na tel. č. +420 585 631 786 nebo na e-mailu prodejna.vup@upol.cz nebo vydavatelstvi@upol.cz.  

3.6.   UP je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně).

3.7.   Smluvní vztah (smlouva) mezi UP a zákazníkem vzniká doručením potvrzení UP o přijetí objednávky zákazníkovi dle čl. 3.5, jež je zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu zákazníka. Potvrzení o objednávce je zákazníkovi doručeno neprodleně. Veškeré údaje o uzavření smlouvy eviduje UP v elektronické podobě po dobu 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy a předloží je zákazníkovi na základě jeho písemné žádosti. Nejpozději při dodání zboží obdrží zákazník potvrzení o uzavření smlouvy dle § 1824a odst. 2 občanského zákoníku.

3.8.   Zákazník vytvořením objednávky souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou má zákazník sjednánu se svým poskytovatelem takových služeb (není ze strany UP zatížen žádným dalším navýšením).

 

4. E-KNIHA

4.1. E-knihou se rozumí digitální ekvivalent tištěné knihy, existující ve formě počítačového souboru. Zájemce o koupi e-knihy uzavírá s UP smlouvu o poskytování digitálního obsahu, na jejímž základě je zákazníkovi po zaplacení ceny za stažení díla umožněno stažení e-knihy. Stažením se rozumí úplatné jednorázové zhotovení trvalé rozmnoženiny díla v elektronické podobě zákazníkem na jeho vyžádání (prostřednictvím e-shopu) z rozmnoženiny díla, jež byla UP zpřístupněna zákazníkovi v rámci jeho uživatelského účtu a v souladu s udělenou licencí.

4.2. E-kniha je zákazníkovi poskytnuta úplatně pouze pro jeho osobní potřebu. Zákazník není oprávněn e-knihu dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. Zákazník není oprávněn e-knihu měnit, či jinak do ní zasahovat anebo ji spojovat s dílem jiným. Zákazník není oprávněn e-knihu překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Zákazník není oprávněn e-knihu užívat komerčním způsobem.

4.3. Cena za stažení e-knihy zahrnuje poplatek za získání trvalé rozmnoženiny díla na dobu neurčitou. Cena zahrnuje vždy oprávnění k danému počtu rozmnoženin díla, který je specifikován v detailu e-knihy, každá rozmnoženina smí být uložena pouze na jednom paměťovém zařízení.

4.4. Zákazník bere na vědomí, že stažení a užívání e-knihy je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. UP není odpovědná za nemožnost stažení e-knihy způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením zákazníka.

4.5. Zákazník bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy nabízené UP jsou šifrované s ochranou sociálního DRM. Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do ochrany e-knihy je považován v souladu s platnými a účinnými právními předpisy za porušení zákona ze strany zákazníka.

4.6. UP uděluje licenci bez územního omezení, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. 

4.7. Zákazník při vyplňování objednávky musí poskytnout výslovný souhlas se zpřístupněním e-knihy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vyslovením souhlasu v objednávce zaniká zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy na základě ust. § 1837 písm. l) občanského zákoníku.  Pokud zákazník v objednávce souhlas se zpřístupněním e-knihy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy neudělí, bude mu e-kniha zpřístupněna až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy, když tato lhůta končí uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

4.8. Potvrzení o uzavřené smlouvě musí obsahovat údaj, zda zákazník výslovně souhlasí se stažením e-knihy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku.  

 

5. TISK NA OBJEDNÁVKU

5.1. U některých knih (titulů) nabízených UP se objevuje poznámka „tisk na objednávku“. Tyto knihy budou na základě objednávky zákazníka (postupem dle čl. 2 a 3 těchto obchodních podmínek) vyrobeny nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení o přijetí objednávky a následně distribuovány nebo připraveny k osobnímu odběru v kamenném obchodě (dle údajů v objednávce). V případě tisku knih (titulů) na objednávku je mezi UP a zákazníkem uzavírána kupní smlouva (§ 2086 odst. 1 občanského zákoníku).

5.2. Vlastnické právo ke zboží nabývá zákazník převzetím zboží; ve stejném okamžiku na něj přechází nebezpečí škody na věci.

 

6. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODACÍ LHŮTY

6.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může zákazník uhradit UP  následujícími způsoby:

6.1.1. Platba on-line (platba prostřednictvím platební brány GoPay – platba kartou, bankovní převody, elektronické peněženky a další) – poplatek za platbu a dopravu se liší dle místa (země) dodání,

6.1.2. Dobírka – poplatek za platbu a dopravu je 175 Kč; doručování na dobírku je možné pouze v rámci České republiky,

6.1.3. Hotovost či platba kartou (při osobním odběru na prodejně – kromě e-knih) – poplatek za platbu a dopravu 0 Kč.

6.2.   Společně s cenou je zákazník povinen zaplatit UP také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

6.3.   UP nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.8. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu zboží předem.

6.4.   Při bezhotovostní platbě je cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy.

6.5.   V případě bezhotovostní platby převodem na účet UP je zákazník povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet UP.

6.6.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

6.7.   UP vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. UP je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví UP zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle ji na e-mail uvedený v objednávce zákazníka.  

6.8.   Při úhradě zboží bezhotovostním převodem na účet UP je dodací lhůta 14 pracovních dní ode dne připsání platby na účet UP, je-li zboží doručováno v rámci území ČR. V případě nedostatku zboží, prodlení s doručováním zboží atd. se zavazuje UP zákazníka o této skutečnosti neprodleně informovat na elektronické adrese uvedené v objednávce. Dodací lhůta při doručení zboží mimo ČR závisí na smluvních podmínkách smluvního partnera UP pro doručení zboží.

 

7 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

7.1.   Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:

7.1.1. od smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků zákazníka nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

7.1.2. od smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

7.1.3.od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud je zákazník porušil,

7.1.4. od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním, bylo-li s plněním započato s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a zákazník byl poučen, že mu tímto zaniká právo odstoupit od smlouvy, a bylo-li mu dodáno potvrzení o uzavření smlouvy.

7.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy písemně odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být UP odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může zákazník využít vzorový formulář poskytovaný UP, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může zákazník zaslat na kontaktní adresu „kamenné prodejny“ či na adresu elektronické pošty UP uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.

7.3.   Je-li předmětem smlouvy zpřístupnění digitálního obsahu (tj. e-knihy) a UP je v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může zákazník od smlouvy odstoupit, nesplní-li UP svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení UP nebo z okolností zjevné, že UP digitální obsah (e-knihu) neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění (tj. zpřístupnění e-knihy) v určeném čase nezbytné. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zdrží se užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2. a 7.3. obchodních podmínek nastávají účinky odstoupení dnem doručení odstoupení UP. Zboží musí být UP vráceno na kontaktní adresu „kamenné prodejny“ do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, nese zákazník náklady spojené s vrácením zboží UP, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2. a 7.3. obchodních podmínek vrátí UP zákazníkovi do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které UP od zákazníka přijala, a to jejich odesláním na bankovní účet, z nějž peněžní prostředky zákazník odeslal. UP je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, UP není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než jí zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že jí zboží odeslal.

7.6.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je UP oprávněna jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení ceny.

7.7.   Do doby převzetí zboží zákazníkem je UP oprávněna kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí zákazníkovi zaplacenou cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

7.8.   Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi UP a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím vrátit UP i poskytnutý dárek.

 

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2.   Je-li UP podle smlouvy povinna dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání v takovém místě.

8.3.   V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4.   Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

 

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174, § 2389i – 2389s občanského zákoníku).

9.2.   UP odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména UP odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které UP popsala nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,

9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití UP uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3.   Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4.   Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. V případě smlouvy o poskytování digitálního obsahu je zákazník oprávněn vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví, v době dvou let od zpřístupnění. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí.

9.5.   Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u UP na kontaktní adrese „kamenného obchodu“ uvedené v záhlaví, v případě e-knihy prostřednictvím e-mailu prodejna.vup@upol.cz nebo vydavatelstvi@upol.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy UP obdrží od zákazníka reklamované zboží.

9.6.   Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu UP v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy, dobu jejího trvání a způsob vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.7.   V případě vady zboží zakoupeného na základě kupní smlouvy je zákazník oprávněn požadovat odstranění vady, a to výměnou za nové zboží nebo opravou dodaného zboží. UP může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

a) UP vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení UP nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.

Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že vada zboží je nevýznamná.

9.8.  V případě vady zboží zpřístupněného na základě smlouvy o poskytování digitálního obsahu je zákazník oprávněn požadovat odstranění vady, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Zákazník může požadovat přiměřenu slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

a) UP vadu neodstraní podle § 2389l nebo je z jejího prohlášení zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka,

b) se vada projeví i po odstranění, nebo

c) je vada podstatným porušením smlouvy.

9.10.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností UP za vady může upravit reklamační řád UP.

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1.   Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.

10.2.   UP není ve vztahu k zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3.   Mimosoudní vyřizování stížností zákazníků zajišťuje UP prostřednictvím elektronické adresy prodejna.vup@upol.cz nebo vydavatelstvi@upol.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle UP na elektronickou adresu zákazníka.

10.4.   UP je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5.   Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1.   UP zpracovává osobní údaje zákazníka podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“). Správcem osobních údajů jako takovým je Univerzita Palackého v Olomouci.

11.2.   UP zpracovává osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno a příjmení, dodací a fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo.

11.3.   UP osobní údaje zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení, tj. zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.

11.4.   Osobní údaje zákazníka UP zpracovává pouze pro tyto účely:

11.4.1. vedení smluvní agendy, účetnictví a fakturace – řádné vybavení a doručení objednávky;

11.4.2. péče o zákazníky – řešení problémů a dotazů, předávání osobních údajů za účelem přepravy dopravcům,

11.4.3. zasílání obchodních sdělení za podmínek čl. 12. odst. 12.1 těchto obchodních podmínek.

11.5.   Osobní údaje zákazníka budou shromažďovat a zpracovávat pověření zaměstnanci UP.

11.6.   UP osobní údaje poskytuje těmto třetím osobám:

11.6.1. dopravce, a to za účelem doručení zboží zákazníkovi,

11.6.2. společnost Servantes s.r.o., IČ: 09797319, se sídlem Neklanova 150/38, 128 00 Praha 21 – Vyšehrad, a to za účelem zajištění ochrany e-knihy pomocí sociálního DRM.

11.7.   Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; v případě, že zákazník odmítne poskytnutí nezbytných údajů, nebude UP moci uzavřít smlouvu, popřípadě podle této smlouvy řádně plnit. UP uloží osobní údaje zákazníka po dobu trvání účelu zpracování osobních údajů.

11.8.   UP sděluje, že pozici tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává kancléř Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (je možno jej kontaktovat na výše uvedené adrese).

11.9.   Zákazník (subjekt osobních údajů) má:

11.9.1. dle čl. 15 nařízení právo získat od UP potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným čl. 15 odst. 1 písm. a) – h) nařízení;

11.9.2. za podmínek čl. 15 nařízení právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů;

11.9.3. dle čl. 16 nařízení právo na opravu nepřesných osobních údajů, případně právo na doplnění neúplných osobních údajů;

11.9.4. dle čl. 17 nařízení právo na to, aby UP bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se jej týkají, a to za podmínek stanovených článkem 17 nařízení;

11.9.5. za podmínek stanovených čl. 18 nařízení právo žádat, aby UP omezila zpracování osobních údajů;

11.9.6. za podmínek stanovených čl. 20 nařízení právo na přenositelnost osobních údajů;

11.9.7. za podmínek stanovených čl. 21 nařízení právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;

11.9.8. dle čl. 22 nařízení právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro zákazníka (subjekt údajů) právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká, nejedná-li se o některou z právem stanovených výjimek;

11.9.9. za podmínek dle čl. 34 nařízení právo být informován o nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, a to je-li pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob;

11.9.10. v souladu s čl. 77 nařízení právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se zákazník (subjekt údajů) domnívá, že zpracováním osobních údajů je porušeno nařízení.

 

12.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁDNÍ COOKIES

12.1.Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami UP na elektronickou adresu zákazníka dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákona o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Zákazník dále může v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona o některých službách informační společnosti dát souhlas se zasíláním obchodních sdělení UP na elektronickou adresu zákazníka.

12.2.Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač či jiné zařízení sloužící k přístupu na webové rozhraní obchodu. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky UP ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

13. DORUČOVÁNÍ

13.1.Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu zákazníka.

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2.Zákazník a UP sjednávají pro řešení vzájemných sporů věcnou a místní příslušnost obecného soudu podle sídla UP.

14.3.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.4.Přílohu č. 1 obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

14.5.Kontaktní údaje UP: viz záhlaví obchodních podmínek.

14.6.Obchodní podmínky v českém jazyce jsou k dispozici na kontaktní adrese „kamenné prodejny“ a na internetových stránkách www.vupshop.cz.

14.7.V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a jakoukoli jinou informací poskytnutou zaměstnanci UP, mají přednost tyto obchodní podmínky.

14.8.Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a UP prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

14.9.Obchodní podmínky jsou účinné od 11. 4. 2023 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.